| ورود


حضرت علی (ع) می‌فرمایند: صبر آن است که انسان، گرفتارى و مصیبتى را که به او مى رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد.                          اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.                                                                                                     

واحد دماوند (برادران)

  

  

نقل و انتقالات
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

1

 

1

   انتخاب واحد نیمسال اول          

1401/6/5 لغایت 1401/6/9

   شروع کلاس های نیمسال اول

1401/6/19

  زمان حذف و اضافه

1401/6/27

  زمان حذف اضطراری  و حذف ترم

1401/10/3 لغایت 1401/10/8

  هفته جبرانی1401/10/10 لغایت 1401/10/15

   پایان کلاس های نیمسال اول

1401/10/15

  امتحانات نیمسال اول

1401/10/17 لغایت 1401/11/2

  انتخاب واحد نیمسال دوم

1401/11/8 لغایت 1401/11/12

  شروع کلاس های نیمسال دوم

1401/11/19

  زمان حذف و اضافه

1401/11/26

  زمان حذف اضطراری و حذف ترم

 1402/3/20  لغایت 1402/3/25

  هفته جبرانی1402/3/13  لغایت  1402/3/18

  پایان کلاس‌های نیمسال دوم

1402/3/25

  امتحانات نیمسال دوم

1402/3/27 لغایت 1402/4/12