| ورود


حضرت علی (ع) می‌فرمایند: صبر آن است که انسان، گرفتارى و مصیبتى را که به او مى رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد.                          اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.                                                                                                     

رزومه مدير كل امور آموزش

مدير كل امور آموزش 

جناب آقای يونس تاجيك زارع

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

  Tajik@ershad-damavand.ir  :ایمیل