| ورود


حضرت فاطمه زهرا(س):هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.                   اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.                                                                                                     

رزومه مدير كل امور آموزش

مدير كل امور آموزش 

جناب آقای يونس تاجيك زارع

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

  Tajik@ershad-damavand.ir  :ایمیل