| ورود


کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتاب هایی که می‌خوانید و انسان هایی که ملاقات می‌کنید.                                                                                                                                          

رزومه مدير كل امور آموزش

مدير كل امور آموزش 

جناب آقای يونس تاجيك زارع

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

  Tajik@ershad-damavand.ir  :ایمیل