| ورود


حضرت فاطمه زهرا(س):هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.                   اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.                                                                                                     

اعضاء هيات علمي

اعضای هیئت علمی
مرتبه علمی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام ونام خانوادگی
استاديار
دكتري
برنامه ريزي درسي
جناب آقاي دكترسيد كاظم اكرمي
استاديار
دكتري
مديريت-  رفتاري
جناب آقاي دكتراميرحسين كريمي كاشاني
مربي
 دكتري
مديريتIT
جناب آقاي دكتر مهدي شيرمحمدي
مربي
دانشجوي دكتري
مديريت -صنعتي
سركار خانم نيره اسحق زاده
مربي
فوق ليسانس
مهندسي صنايع-مديريت سيستم
جناب آقاي مهندس محمدمهدي نيري
مربي
فوق ليسانس
مديريت-دولتي
جناب آقاي محمدحسين روحاني
استادیار
دکتری
مهندسي صنايع
جناب آقاي محمدرضا لاهوتي
مربي
دانشجوي دكتري
رياضي محض
سركار خانم مهديس سعيدي
استاديار
 دكتري
ادبيات انگليسي
سركار خانم دكترآزيتا آرين
مربي
فوق ليسانس
مديريت-بازرگاني
جناب آقاي نعمت اله شريفي
مربي
 دكتري
آموزش زبان انگليسي
جناب آقاي دكترامير بيگلربيگي
مربي
دکتری
فقه و حقوق
جناب آقاي دکتر محسن عليجاني
مربي
فوق ليسانس
حقوق خصوصي
جناب آقاي محمدرضا هزاوه اي
استاديار
 دكتري
زبان و ادبيات
سركار خانم دكترفريبا پرويزي
استاديار
دكتري
مديريت بازرگاني-استراتژيك
جناب آقاي دكترمحمدرضا شجاعي
مربي
دانشجوي دكتري
حسابداري
جناب آقاي دكترداريوش محمدي
استاديار
دكتري
حقوق تطبيقي
سركار خانم دكترميترا حسينيان
مربي
فوق ليسانس
حسابداري
سركار خانم گيتي اعظم شاهوردي
استاديار
دكتري
حقوق عمومي
جناب آقاي دكترمهدي هداوند
استاد
دكتري
حسابداري
جناب آقاي دكترايرج نوروش
استاديار
دكتري
مديريت صنعتي
جناب آقاي دكترمحمود آقاحسينعلي شيرازي
استاديار
دكتري
مهندسي هسته اي و پرتو پزشكي
سركار خانم دكترميترا قرقره چي
استاديار
دكتري
حسابداري
جناب آقاي دكترولي نادي قمي
مربي
دانشجوي دكتري
مديريت دولتي
سركار خانم سمانه لاجوردي
مربي
فوق ليسانس
آموزش زبان
جناب آقاي محمدتقي كرامتي
استاديار
 دكتري
علوم اقتصادي
سركار خانم دكترزهره جمشيدي
مربي
دانشجوي دكتري
حقوق جزا و جرم شناسي
جناب آقاي دكترسيد وحيد ابوالمعالي حسيني
مربي
دانشجوي دكتري
حقوق جزا و جرم شناسي
سركار خانم دكتر عليزاده
مربي
دانشجوي دكتري
مديريت
سركار خانم دكتر مهاجراني
مربي
فوق ليسانس
هوا و فضا
جناب آقاي مهدي حجاري طاهري