| ورود


حضرت فاطمه زهرا(س):هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.                   اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.                                                                                                     

چارت درسي

 

   دانشجویان محترم، با توجه به سال ورود چارت درسی مربوطه را انتخاب نمایید (كليه فايلهاي چارت درسي به صورت PDF     مي‌باشد). 

       

ردیف

   رشته تحصیلی                         مقطع                     دانلود      فایل  

1

حسابداری

کارشناسی  ورودی 96  و بعد از آن

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ورودی 99 و قبل از آن

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ورودی 1400 و بعد از آن

دانلود 

دانلود 

دانلود

2

مدیریت صنعتی 

کارشناسی ورودی 95 و بعد از آن

کارشناسی ناپیوسته 

دانلود

دانلود

3مدیریت بازرگانی

کارشناسی ورودی 95 و بعد از آن 

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

دانلود

4مدیریت کسب و کار

کارشناسی ورودی 95 و بعد از آن

کارشناسی ورودی 98 و بعد از آن

دانلود

دانلود

5حقوق 

کارشناسی ورودی 97 و بعد از آن

دانلود
6مدیریت مالی 

کارشناسی ورودی 96 و بعد از آن

دانلود
7مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ورودی 97 و قبل از آن

کارشناسی ورودی 97 و بعد از آن

کارشناسی ناپیوسته 

دانلود

دانلود

دانلود

8ادبیات و زبان انگلیسی

کارشناسی ورودی 95 و بعد از آن

دانلود 

9

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ورودی 99 و قبل از آن

کارشناسی ورودی 1400 و بعد از آن

دانلود

دانلود

10مهندسی صنایع 

کارشناسی ورودی 99 و قبل از آن

کارشناسی ورودی 1400 و بعد از آن

دانلود

دانلود

11

مهندسی معماری 

کارشناسی ورودی 97 و بعد از آن دانلود 

12

مهندسی کامپیوتر 

کارشناسی ورودی 99 و قبل از آن

کارشناسی ورودی 1400 و بعد از آن

کارشناسی ناپیوسته 

دانلود

دانلود

دانلود

13

مهندسی انرژی 

کارشناسی ورودی 97 و بعد از آندانلود
14علوم کامپیوتر

کارشناسی ورودی 99 و قبل از آن

کارشناسی ورودی 1400 و بعد از آن

دانلود

دانلود